قوانین و مقررات منشی 724 را مطالعه نموده و همه موارد را میپذیرم.